Ціна постачання природного газу з 01.01.2021 р.: 6,75 грн. за м3.

Відносини, які виникають між постачальниками та споживачами природного газу, з урахуванням їх взаємовідносин з операторами газорозподільної системи / газотранспортної системи (далі – Оператори ГРМ / ГТС), регулюються Правилами постачання природного газу (далі – Правила постачання), затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Регулятор, НКРЕКП), від 30.09.2015 № 2496.

Постачання природного газу споживачу здійснюється на підставі договору постачання природного газу між постачальником та споживачем, який укладається відповідно до вимог Правил постачання, та після включення споживача до Реєстру споживачів постачальника в інформаційній платформі Оператора ГТС у відповідному розрахунковому періоді в порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи.

За договором постачання природного газу споживачу (побутовому споживачу) постачальник зобов’язаний поставити споживачу (побутовому споживачу) природний газ у необхідних для нього обсягах, а споживач (побутовий споживач) зобов’язаний своєчасно оплачувати постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені договором (пункт 2 розділу ІІ, пункт 2 розділу ІІІ Правил постачання).

Підставою для постачання природного газу споживачу є:

 • наявність у споживача договору розподілу природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором ГРМ, до газорозподільної системи якого підключений об’єкт споживача, та присвоєння споживачу Оператором ГРМ персонального EIC-коду як суб’єкту ринку природного газу (пункт 1 розділу ІІ, пункт 1 розділу ІІІ Правил постачання);
 • наявність у споживача укладеного з постачальником договору постачання природного газу (або договору постачання природного газу побутовим споживачам) та дотримання його умов (пункт 1 розділу ІІ, пункт 1 розділу ІІІ Правил постачання);
 • включення споживача до Реєстру споживачів постачальника у відповідному розрахунковому періоді (пункт 1 розділу ІІ, пункт 1 розділу ІІІ Правил постачання);
 • відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений природний газ перед діючим постачальником (за його наявності), що має підтверджуватися письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків (пункт 1 розділу ІІ Правил постачання).

Для укладення договору постачання природного газу споживач, що не є побутовим, має надати постачальнику такі документи (пункт 4 розділу ІІ Правил постачання):

 • заяву про укладення договору, в якій зазначити свій персональний EIC-код та очікувані об’єми (обсяги) споживання природного газу на період дії договору;
 • належним чином завірену копію документа, яким визначено право власності чи користування на об’єкт споживача;
 • копії документів на право укладання договору, які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи-підприємця та уповноваженої особи на підписання договору, та копію документа про взяття на облік у контролюючих органах;
 • довідку (акт звірки розрахунків) про відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений газ перед діючим постачальником за поставлений природний газ, підписану діючим постачальником (за його наявності).

Договір постачання природного газу побутовим споживачам укладається з урахуванням статей 633, 634, 641 та 642 Цивільного кодексу України шляхом заявочного приєднання побутового споживача до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам за згодою постачальника відповідно до умов Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року 2500, що розміщений на офіційному веб-сайті Регулятора та постачальника і не потребує двостороннього підписання письмової форми договору.

Для укладення договору постачання природного газу побутові споживачі разом із заявою-приєднанням до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам пред’являють постачальнику оригінали таких документів (пункт розділу ІIІ Правил постачання):

 • документи, якими визначено право власності чи користування на об’єкт (приміщення);
 • документ, що посвідчує особу споживача (для громадян України – паспорт громадянина України, у тому числі ID-карта, або тимчасове посвідчення громадянина України; для іноземців та осіб без громадянства – національний паспорт або документ, що його замінює), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, – серія та номер паспорта);
 • належним чином оформлена довіреність на представника побутового споживача, уповноваженого представляти його інтереси під час процедури укладання договору на постачання природного газу (за необхідності).

Згідно із Правилами постачання природного газу, затвердженими постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 та Типовим договором постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2500:

Постачальник природного газу має право:
 1. отримувати від Споживача плату за поставлений природний газ;
 2. контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних документів;
 3. ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на умовах, визначених договором постачання природного газу побутовим споживачам (далі – Договір) та чинним законодавством;
 4. безперешкодного доступу до лічильників газу Споживача для перевірки показань фактично використаних Споживачем обсягів природного газу;
 5. проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акту;
 6. отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені Постачальником у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, відповідно до умов Договору та чинного законодавства;
 7. мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і Договором.
Постачальник природного газу зобов’язується:
 1. забезпечити безперервне постачання природного газу в порядку та на умовах, передбачених Договором;
 2. забезпечувати належну якість надання послуг з постачання природного газу відповідно до вимог чинного законодавства та Договору;
 3.  обчислювати і виставляти рахунки Споживачу за поставлений природний газ відповідно до вимог, передбачених Договором;
 4. надавати Споживачу інформацію про свої послуги, ціни на природний газ, порядок оплати за спожитий природний газ, іншу інформацію, що вимагається чинними нормативно-правовими актами, а також інформацію про ефективне споживання природного газу. Така інформація оприлюднюється на сайті Постачальника і безкоштовно надається Споживачу на його запит;
 5. публікувати на сайті (і в передбачених законодавством випадках в засобах масової інформації) детальну інформацію про зміну ціни на природний газ за п’ять днів до введення її у дію;
 6. видавати Споживачеві безоплатно розрахункові книжки з бланками квитанцій, платіжні документи та форми звернень;
 7. розглядати в установленому законодавством порядку звернення Споживача, зокрема з питань нарахувань за природний газ, і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги;
 8. забезпечувати належну організацію власної роботи для можливості передачі та обробки звернення Споживача з питань, що пов’язані з виконанням Договору;
 9. приймати плату за надані послуги будь-яким із способів, що передбачені Договором;
 10. відшкодовувати збитки, понесені Споживачем, у випадку невиконання або неналежного виконання Постачальником своїх зобов’язань за Договором;
 11. інформувати Споживача про умови гарантованого постачання природного газу постачальником, на якого в установленому законодавством порядку покладені спеціальні обов’язки із постачання природного газу побутовим споживачам;
 12. забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від Споживача;
 13. протягом трьох днів від дати, коли Постачальнику стало відомо про неспроможність продовжувати постачання природного газу Споживачу, він зобов’язується поінформувати Споживача про його право:
  — вибрати іншого постачальника та про наслідки невиконання цього;
  перейти до постачальника, на якого в установленому порядку покладені спеціальні обов’язки (за його наявності), який не має права відмовити Споживачу в укладанні договору постачання природного газу;
  — на відшкодування збитків, завданих у зв’язку з неможливістю подальшого виконання Постачальником своїх зобов’язань за Договором;
 14.  виконувати інші обов’язки, покладені на Постачальника чинним законодавством та/або Договором.

Згідно із Правилами постачання природного газу, затвердженими постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 та Типовим договором постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2500:

Побутовий споживач природного газу має право:
 1. отримувати послуги постачання природного газу на умовах, зазначених у договорі постачання природного газу побутовим споживачам (далі – Договір);
 2. у чіткий та прозорий спосіб безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та послуг, що надаються Постачальником, та інформацію про ціну природного газу, порядок оплати за спожитий природний газ, а також іншу інформацію, що має надаватись Постачальником відповідно до чинного законодавства та/або Договору;
 3. безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші показання власного споживання природного газу;
 4. звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням Договору;
 5. вимагати від Постачальника надання письмової форми Договору, завіреної печаткою (за наявності) Постачальника;
 6. вимагати від Постачальника пояснень щодо отриманих рахунків і у випадку незгоди з порядком розрахунків або розрахованою сумою вимагати проведення звірки розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому Договором порядку;
 7. проводити звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акту;
 8. перейти на постачання природного газу до іншого постачальника;
 9. за умови відсутності заборгованості за Договором перед Постачальником достроково призупинити чи розірвати цей Договір у встановленому Договором порядку, крім випадків зміни постачальника відповідно до Правил постачання природного газу;
 10. оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинними нормативно-правовими актами та Договором;
 11. отримувати відшкодування збитків від Постачальника, що понесені Споживачем у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов’язань перед Споживачем, відповідно до чинних нормативно-правових актів та/або Договору;
 12. мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами та Договором.
Побутовий споживач природного газу зобов’язаний:
 1. забезпечувати своєчасну та повну оплату послуг Постачальника згідно з умовами Договору;
 2. укласти в установленому порядку договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ для набуття права правомірного відбору газу із газорозподільної системи та фізичної доставки газу до межі балансової належності об’єкта Споживача;
 3. своєчасно повідомляти Постачальника про всі зміни щодо персоніфікованих даних в заяві-приєднанні;
 4. раціонально використовувати природний газ, обережно поводитися з газовими приладами і пристроями та використовувати отриманий природний газ виключно для власних побутових потреб;
 5. не допускати несанкціонованого відбору природного газу;
 6. не пізніше, ніж за двадцять днів до звільнення приміщення або повного припинення споживання природного газу, письмово повідомити Постачальника про розірвання Договору та розрахуватися за спожитий природний газ;
 7. проводити на вимогу Постачальника звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акту та пред’являти платіжні документи на вимогу Постачальника для перевірки правильності оплати;
 8. відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, відповідно до чинних нормативно-правових актів та/або Договору;
 9. здійснити відповідні заходи з укладання договору постачання природного газу з іншим постачальником у разі отримання від діючого Постачальника повідомлення про неможливість подальшого виконання Договору;
 10. безперешкодно допускати у свої житлові та підсобні приміщення, де розташовані газові прилади і пристрої, лічильники газу, представників Постачальника після пред’явлення ними відповідних службових посвідчень для звіряння показань фактично використаних обсягів природного газу;
 11. виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинними нормативно-правовими актами та Договором, у тому числі обов’язок зі сплати остаточного рахунку після зміни постачальника.

Згідно з пунктом 9 розділу VI Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. № 2496 спори між споживачем і постачальником вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Постачальник зобов’язаний розглянути всі скарги, отримані від споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду.

Спірні питання між споживачем і постачальником ТОВ «АГРОАКВАРЕСУРС» щодо постачання природного газу можуть бути вирішені шляхом переговорів, консультацій (безпосередньо або у телефонному режимі), а також у письмовій формі при відповідному зверненні споживача.

Письмове звернення споживача має містити наступну інформацію:
 • назву підприємства / організації / установи (або П.І.Б. для побутових споживачів);
 •  юридичну адресу споживача (або адресу проживання для побутових споживачів);
 •  адресу знаходження об’єкта газопостачання;
 • контактні дані (телефон, e-mail);
 • суть порушеного питання (заява, пропозиція, скарга, прохання, вимога);
 • підпис заявника, дата.
Споживач може подати письмове звернення до
ТОВ «АГРОАКВАРЕСУРС» наступними способами:
 • надіслати засобами поштового зв’язку на адресу:
  54017, Україна, м. Миколаїв, вул. Севастопольська, 21;
 •  особисто (або через уповноважену особу) передати до центру обслуговування споживачів за адресою:
  54017, Україна, м. Миколаїв, вул. Севастопольська, 21;
 • надіслати засобами електронної пошти на адресу: agroakvaresurs@ukr.net
Для розв’язання спірних питань у телефонному режимі просимо використовувати наступну
контактну інформацію ТОВ «АГРОАКВАРЕСУРС»:

тел.: (0512) 67-03-35; +38 (050) 513-57-82;
режим роботи: понеділок – п’ятниця: з 9:00 до 18:00, обідня перерва: з 13:00 до 14:00.
Особа, відповідальна за вирішення спорів, – Гнилицький Олексій Борисович (директор).
Всі спірні питання та суперечки вирішуються у відповідності до норм чинного законодавства України.